Saturday, May 30, 2020
Home > Latest Event > ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ